คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
08.03.2566
1

นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวสุภารัตน์ ใจมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ฯลงติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการให้คำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดพร้อมสาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรธรรมชาติตำบลป่าสัก

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
06.03.2566
1

นางสาวโชติกา ไชยชนะ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เวียนผ้าห่มองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยและผ้าห่มเจดีย์ปทุมวดีถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
02.03.2566
1

ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 21-1/2566 ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

05.01.2566

14.12.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมยกระดับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02