รายละเอียดตามประกาศแนบ และแบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อที่เดินทางและกลับจากพื้นที่เสี่ยง และแผนที่แสดงการกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์