ันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น. นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจินตนันท์ ขันไชย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการและนางสาวศรัญญา อินต๊ะปันนักวิชาการมาตรฐาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพในตำบลริมปิง ในงานกิจกรรม ”การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)” ภายใต้กิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกลยุทธ์การส่งเสริม ยกระกับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน