วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เลขานุการ นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้แก่คณะกรรมการในที่ประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน 19 ผลิตภัณฑ์