นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เป็นประธานดำเนินการกิจกรรมอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาดทั้งทาง Online และ Offline รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตร สหกรณ์การเกษตร ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Argo-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เป็นประธานดำเนินการกิจกรรมอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาดทั้งทาง Online และ Offline รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเกษตร สหกรณ์การเกษตร ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Argo-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดลำพูน ด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในภาคการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นในด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนถึงเทคนิคการตลาด Online และ Offline การรับรู้ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และนำมาประยุกต์และปรับใช้กับภาคการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 24 คน โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.วิญญู ศักดาทร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้