นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวศุภาพิช กาเมืองวงษ์ วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวศุภาพิช กาเมืองวงษ์ วิศวกรปฏิบัติการ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ตามแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 โดยมุ่งเน้นยกระดับความเข้มงวดใน 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่า พื้นที่เมือง และพื้นที่เกษตรกรรม ภายใต้ 7 มาตรการ ตามกรอบ “สื่อสารเชิงรุก ยกระดับปฏิบัติการ สร้างการมีส่วนร่วม” ของทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน