นางจันทนา? ไว?ยา?วั?จ?มัย? อุ?ตสาหกรรมจั?งหวัดลำพูน? พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ ?เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมกับ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้?ว่าราชการ?จั?งหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นางจันทนา? ไว?ยา?วั?จ?มัย? อุ?ตสาหกรรมจั?งหวัดลำพูน? พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฯ ?เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ร่วมกับ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้?ว่าราชการ?จั?งหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมยกระดับจังหวัดลำพูน รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในจังหวัด สู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โดยมี นางพจนีย์ ศิลารัตน์ ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และคณะให้การต้อนรับ จากนั้นคณะฯ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานและพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด