ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 21-1/2566 ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 21-1/2566 ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เลขานุการ นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้แก่คณะกรรมการในที่ประชุม
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน 19 ผลิตภัณฑ์