นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวสุภารัตน์ ใจมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ฯลงติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการให้คำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดพร้อมสาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรธรรมชาติตำบลป่าสัก

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวสุภารัตน์ ใจมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ฯลงติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการให้คำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดพร้อมสาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรธรรมชาติตำบลป่าสัก ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Argo-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566