เข้าร่วมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส บริษัท อัคโซ่ (ประเทสไทย) จำกัด และโรงงาน เดอะ แกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท