ประชุมประจำเดือนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2566 และประกาศเจตนารมณ์ร่วมมาตรการตามแผนลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน พ.ศ.2566