วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์มดิจิทัลในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง และการเสวนาหัวข้อ ”การขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน ด้วยระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแพลตฟอร์มการให้บริการประชาชนแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในตำบลบ้านกลางและภาคีเครือข่ายรวมทั้งเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐได้นำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการให้บริการประชาชน และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กร เปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้ประชาชนทราบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม