“อุตสาหกรรม ชุมชน เกื้อกูล และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”