คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.06.2564
1

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมี นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เลขานุการ นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้แก่คณะกรรมการในที่ประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน 19 ผลิตภัณฑ์

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.06.2564
1

ันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายภิญโญ วงค์ษา หก.กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นายพานุ ศรีเพชร หก.กลุ่มพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมคณะตรวจประเมินโรงงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน แบบ Onsite ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่าน Platform online : TSC และ TST จำนวน 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด และบริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัดโดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานคณะตรวจฯ ในครั้งนี้

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.06.2564
0

ันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น. นางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจินตนันท์ ขันไชย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการและนางสาวศรัญญา อินต๊ะปันนักวิชาการมาตรฐาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพในตำบลริมปิง ในงานกิจกรรม ”การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)” ภายใต้กิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกลยุทธ์การส่งเสริม ยกระกับผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

19.02.2564

ประกาศ สนง. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม. 2564

09.03.2564

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบด้วย MINI ITC และกิจกรรมฝึกอบรม เชิงลึกฯ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10.11.2563

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02