ปี 2566

1.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 ข้อมูลพื้นฐาน

2.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การบริหารงาน

3.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

4.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 การส่งเสริมความโปร่งใสและนโยบายป้องกันการทุจริต

5.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 การมีส่วนร่วมและดำเนินการป้องกันการทุจริต